×

Ustawienia prywatności

Tutaj można znaleźć przegląd wszystkich używanych plików cookie. Użytkownik może wyrazić zgodę na całe kategorie lub wyświetlić dodatkowe informacje i w ten sposób wybrać tylko niektóre pliki cookie.

Zgadzam się

Dostosuj ustawienia

Sam zdecyduj o celach, dla których możemy przechowywać i przetwarzać Twoje dane. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć lub zmienić swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość w ustawieniach ochrony danych.

Niezbędne ciasteczka Istotne pliki cookie umożliwiają realizację podstawowych funkcji i są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny. Pokaż ustawienia szczegółowe
Pliki cookie dotyczące mediów zewnętrznych Domyślnie blokowane są treści z platform wideo i mediów społecznościowych. Jeśli pliki cookie z nośników zewnętrznych zostaną zaakceptowane, dostęp do tych treści nie wymaga już ręcznej zgody. Pokaż ustawienia szczegółowe
Lenné Apotheke Antje Berndt e.K. Karl-Marx-Straße 192, 15230 Frankfurt (Oder) Karl-Marx-Straße 192, 15230 Frankfurt (Oder) Telefon: 0335 / 5311680335 / 531168 Telefax: 0335 / 5004014 E-Mail: info@lenneapo.de

Polityka prywatności

Ochrona Twoich danych osobowych podczas ich gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej jest dla nas bardzo ważna. Twoje dane będą chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Niniejsza informacja o ochronie danych osobowych informuje o charakterze, zakresie i celu przetwarzania danych osobowych w ramach naszej oferty online oraz związanych z nią stron internetowych, funkcji i treści, a także zewnętrznych form obecności online, takich jak nasze profile w mediach społecznościowych.

Odpowiedzialny

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Lenné Apotheke
Antje Berndt e.K.

Karl-Marx-Straße 192
15230 Frankfurt (Oder)

Telefon: 0335 / 5311680335 / 531168
Faks: 0335 / 5004014
E-Mail: info@lenneapo.de

Kontakt Ochrona danych:

Telefon: +49 (0)335 280511-50
E-Mail:

Kategorie przetwarzanych danych

 • Dane inwentaryzacyjne (np. nazwa, adres)
 • Dane kontaktowe (np. adresy e-mail, numery telefonów)
 • Dane dotyczące zawartości (np. wprowadzony tekst, zdjęcia, filmy)
 • Dane o użytkowaniu (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie zawartością, czas dostępu)
 • Dane meta/komunikacyjne (np. informacje o przeglądarce, adresy IP)

Kategorie osób, których to dotyczy

Osoby odwiedzające i korzystające z oferty online (dalej osoby, których dane dotyczą, są również określane jako "użytkownicy").

Cel przetwarzania danych

 • Udostępnianie oferty online, jej funkcje i zawartość
 • Odpowiadanie na prośby o kontakt i komunikowanie się z użytkownikami
 • Pomiar zasięgu/marketing
 • Środki bezpieczeństwa

Terminologia

"dane osobowe" oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej "osobą, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej;

"przetwarzanie" oznacza każdą operację lub zestaw operacji dokonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, archiwizowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przekazanie, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, zestawianie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

„Zgoda” osoby, której dane dotyczą, oznacza dobrowolne, świadome i jednoznaczne w konkretnym przypadku wyrażenie woli w formie oświadczenia lub innego wyraźnego działania afirmatywnego, którym osoba, której dane dotyczą, zaznacza, że ​​wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych zgadza się;

„Odpowiedzialna” osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby tego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państw członkowskich, osoba odpowiedzialna lub szczególne kryteria jej wskazania mogą być przewidziane w prawie Unii lub w prawie państw członkowskich;

„Przetwarzający” osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora;

„strona trzecia” osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający oraz osoby, które na bezpośrednią odpowiedzialność administratora lub podmiotu przetwarzającego są upoważnione do przetwarzania danych osobowych;

„Profilowanie” wszelkiego rodzaju zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu tych danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobistych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności aspektów związanych z wykonywaną pracą, sytuacją ekonomiczną, zdrowiem, osobistą Analizą lub prognozą preferencje, zainteresowania, wiarygodność, zachowanie, lokalizacja lub przeniesienie;

„Pseudonimizacja” oznacza przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przypisać do konkretnej osoby, której dane dotyczą bez wykorzystania dodatkowych informacji, pod warunkiem, że te dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym które zapewniają, że dane osobowe nie są przypisane do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;

Właściwe podstawy prawne

Zgodnie z Art. 13 RODO poinformujemy Cię o podstawie prawnej przetwarzania przez nas danych. Jeżeli podstawa prawna nie jest wymieniona w informacji o ochronie danych, zastosowanie mają następujące zasady: Podstawą prawną uzyskania zgody jest Art. 6 (1) lit. podstawą przetwarzania w celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a podstawą prawną przetwarzania w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO 6 ust.

Środki bezpieczeństwa

Zgodnie z Art. 32 RODO podejmujemy odpowiednie środki techniczne, biorąc pod uwagę stan techniki, koszty wdrożenia oraz rodzaj, zakres, okoliczności i cele przetwarzania, a także różne prawdopodobieństwo wystąpienia i dotkliwość ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych oraz środki organizacyjne zapewniające stopień ochrony odpowiedni do zagrożenia.

Środki te obejmują w szczególności zabezpieczenie poufności, integralności i dostępności danych poprzez kontrolę fizycznego dostępu do danych, a także dostępu, wprowadzania, przesyłania, zabezpieczenia dostępności i ich separacji. Ponadto ustanowiliśmy procedury zapewniające realizację praw osób, których dane dotyczą, usuwanie danych oraz reagowanie na zagrożenia danych. Ponadto uwzględniamy ochronę danych osobowych już przy opracowywaniu lub wyborze sprzętu, oprogramowania i procesów, zgodnie z zasadą ochrony danych poprzez projektowanie technologii i domyślne ustawienia przyjazne dla ochrony danych (art. 25 RODO).

Szyfrowanie przez SSL

Bezpiecznie przesyłamy Twoje dane osobowe za pomocą szyfrowania SSL. Dotyczy to całej witryny, w tym wszystkich formularzy. Szyfrowanie w wierszu adresu przeglądarki można rozpoznać po zielonej kłódce i tam sprawdzić odpowiedni certyfikat bezpieczeństwa. Zastosowanie szyfrowania SSL zapobiega zapisywaniu lub przechwyceniu danych przez osoby trzecie podczas transmisji.

Współpraca z podmiotami przetwarzającymi i podmiotami trzecimi

Jeżeli w ramach naszego przetwarzania ujawniamy dane innym osobom i firmom (podmiotom przetwarzającym umowę lub osobom trzecim), przekazujemy im je lub w inny sposób udzielamy im dostępu do danych, odbywa się to wyłącznie na podstawie zezwolenia prawnego (np. jeżeli dane są przekazywane podmiotom trzecim, jako dostawcom usług płatniczych, zgodnie z Art. 6 ust. naszych uzasadnionych interesów (np. podczas korzystania z agentów, hostów internetowych itp.).

Jeśli zlecamy przetwarzanie danych stronom trzecim na podstawie tak zwanej „umowy o realizację zamówienia”, odbywa się to na podstawie Art. 28 DSGVO.

Prawa osób, których dane dotyczą

Masz prawo zażądać potwierdzenia, czy przedmiotowe dane są przetwarzane i zażądać informacji na temat tych danych, a także dalszych informacji i kopii danych zgodnie z Art. 15 RODO.

Masz odpowiednio. Art. 16 DSGVO prawo żądania uzupełnienia danych dotyczących Ciebie lub poprawienia nieprawidłowych danych dotyczących Ciebie.

Zgodnie z Art. 17 RODO mają Państwo prawo żądać niezwłocznego usunięcia danych, o których mowa, lub alternatywnie, zgodnie z Art. 18 RODO, żądania ograniczenia przetwarzania danych.

Masz prawo zażądać otrzymania danych, które nam przekazałeś, zgodnie z Art. 20 RODO oraz zażądać ich przekazania innym podmiotom odpowiedzialnym.

Masz również prawo, zgodnie z Art. 77 RODO, do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza tę regulację.

Prawo odstąpienia od umowy

Masz prawo do cofnięcia zgody zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO ze skutkiem na przyszłość

Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili możesz sprzeciwić się przyszłemu przetwarzaniu danych, które Cię dotyczą, zgodnie z Art. 21 RODO. Sprzeciw można wnieść w szczególności wobec przetwarzania do celów reklamy bezpośredniej.

Ciasteczka

Na tej stronie używamy plików cookie. Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane i zapisywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Za pomocą plików cookie możemy zapewnić użytkownikom tej witryny bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.

Za pomocą pliku cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej można zoptymalizować pod kątem użytkownika. Jak już wspomniano, pliki cookie umożliwiają nam rozpoznawanie użytkowników naszej strony internetowej. Celem tego rozpoznawania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Na przykład użytkownik strony internetowej, która korzysta z plików cookie, nie musi ponownie wprowadzać swoich danych dostępowych za każdym razem, gdy odwiedza tę witrynę, ponieważ robi to strona internetowa i plik cookie przechowywany w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka w sklepie internetowym. Sklep internetowy wykorzystuje plik cookie do zapamiętania produktów, które klient umieścił w wirtualnym koszyku.

Preferencje dotyczące plików cookie można wybrać i zmienić ponownie, klikając opcję Ustawienia.

Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę internetową, na jego komputerze zapisywane są następujące pliki cookie:

Niezbędne ciasteczka
Nazwa: Zgodny plik cookie
Cel: Zapisuje ustawienia odwiedzających wybrane w ustawieniach plików cookie.
Dostawca: Właściciel tej strony
Nazwa pliku cookie: cookie_preferences
Czas działania plików cookie: 1 rok
Nazwa: Plik cookie sesji
Cel: Ten plik cookie zapisuje bieżącą sesję użytkownika w odniesieniu do aplikacji PHP, zapewniając możliwość pełnego wyświetlania wszystkich funkcji witryny opartych na języku programowania PHP.
Dostawca: Właściciel tej strony
Nazwa pliku cookie: PHPSESSID
Czas działania plików cookie: Do końca sesji przeglądania
Pliki cookie dotyczące mediów zewnętrznych
Nazwa: Google Maps
Cel: Służy do odblokowywania zawartości Map Google.
Dostawca: Google LLC
Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy
Nazwa pliku cookie: NID
Czas działania plików cookie: 6 miesięcy
Nazwa: YouTube
Cel: Wird verwendet, um YouTube-Inhalte zu entsperren.
Dostawca: Google LLC
Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy
Nazwa pliku cookie: NID
Czas działania plików cookie: 6 Monate
Host(s): google.com

Ustawienia prywatności | Zmień preferencje dotyczące plików cookie


Osoba zainteresowana może również w dowolnym momencie zapobiec umieszczaniu plików cookie przez naszą stronę internetową za pomocą odpowiedniego ustawienia w używanej przeglądarce internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się umieszczaniu plików cookie. Ponadto pliki cookie, które zostały już ustawione, można w dowolnym momencie usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeżeli dana osoba wyłączy ustawienie plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni użyteczne.

Usuwanie danych

Przetwarzane przez nas dane zostaną usunięte lub ich przetwarzanie ograniczone zgodnie z Art. 17 i 18 RODO. O ile wyraźnie nie określono w niniejszych informacjach o ochronie danych, przechowywane przez nas dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do zamierzonego celu, a usunięcie nie będzie sprzeczne z żadnymi ustawowymi wymogami dotyczącymi przechowywania. Jeżeli dane nie zostaną usunięte ze względu na inne, prawnie dopuszczalne cele, ich przetwarzanie zostanie ograniczone. Oznacza to, że dane zostaną zablokowane i nie będą przetwarzane w innych celach. Dotyczy to na przykład danych, które należy zachować ze względów handlowych lub podatkowych.

Zgodnie z wymogami prawnymi w Niemczech składowanie odbywa się w szczególności przez 10 lat zgodnie z §§ 147 ust. 1 AO, 257 ust. 1 nr 1 i 4, ust. 4 HGB (księgi, rejestry, sprawozdania zarządu, dokumenty księgowe, księgi handlowe , istotne dla dokumentów podatkowych itp.) i 6 lat zgodnie z § 257 ust. 1 pkt 2 i 3, ust. 4 HGB (pisma handlowe).

Kontakt

Kontaktując się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego, gromadzone są dane osobowe. Jakie dane są zbierane podczas korzystania z formularza kontaktowego można zobaczyć w formularzu kontaktowym. Dane te są przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie lub nawiązania kontaktu i związanej z tym administracji technicznej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na odpowiedzi na Twoje żądanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli kontakt ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Twoje dane zostaną usunięte po ostatecznym rozpatrzeniu Twojego żądania, o ile można to wywnioskować z okoliczności, że przedmiotowe fakty zostały ostatecznie wyjaśnione, a usunięcie nie stoi w sprzeczności z jakimikolwiek ustawowymi obowiązkami przechowywania.

Hosting i dostarczanie poczty

Usługi hostingowe, z których korzystamy, służą do świadczenia następujących usług: usługi infrastrukturalne i platformowe, moc obliczeniowa, przestrzeń dyskowa i usługi baz danych, wysyłka poczty elektronicznej, usługi bezpieczeństwa i usługi konserwacji technicznej, z których korzystamy w celu obsługi niniejszej oferty online.

My lub nasz dostawca usług hostingowych przetwarzamy dane inwentaryzacyjne, dane kontaktowe, dane dotyczące treści, dane kontraktowe, dane dotyczące użytkowania, dane meta i komunikacyjne od klientów, zainteresowanych stron i odwiedzających tę ofertę online na podstawie naszych uzasadnionych interesów w złożeniu tej oferty online dostępne sprawnie i bezpiecznie zgodnie z Art. 6 ust.1 lit.f RODO w związku z Art.28 RODO (zawarcie umowy o realizację zamówienia).

Zbieranie danych dostępowych i plików dziennika

My lub nasz dostawca usług hostingowych automatycznie zapisujemy informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka internetowa automatycznie przesyła do nas, na podstawie naszych uzasadnionych interesów w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Są to szczegółowo:

 • Nazwa pobranej strony internetowej
 • plik
 • Data i godzina pobrania
 • ilość przesłanych danych
 • Powiadomienie o pomyślnym pobraniu
 • Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
 • system operacyjny użytkownika
 • Referrer URL (poprzednio odwiedzona strona)
 • Adres IP i dostawca wnioskujący

Zastrzegamy sobie prawo do późniejszego sprawdzenia tych danych, jeśli dowiemy się o konkretnych oznakach nielegalnego użytkowania.

Google Maps

Integrujemy mapy usługi „Google Maps” dostawcy „Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia”. Przetwarzane dane mogą obejmować w szczególności adresy IP oraz dane lokalizacyjne użytkowników, które jednak nie są zbierane bez ich zgody (najczęściej w ramach ustawień na ich urządzeniach mobilnych). Dane mogą być przetwarzane w USA. Informacje o ochronie danych: https://www.google.com/policies/privacy/, rezygnacja: https://adssettings.google.com/authenticated.

Datenschutz bei Bewerbungen und im Bewerbungsverfahren

Der für die Verarbeitung Verantwortliche erhebt und verarbeitet die personenbezogenen Daten von Bewerbern zum Zwecke der Abwicklung des Bewerbungsverfahrens. Die Verarbeitung kann auch auf elektronischem Wege erfolgen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn ein Bewerber entsprechende Bewerbungsunterlagen auf dem elektronischen Wege, beispielsweise per E-Mail oder über ein auf der Internetseite befindliches Webformular, an den für die Verarbeitung Verantwortlichen übermittelt. Schließt der für die Verarbeitung Verantwortliche einen Anstellungsvertrag mit einem Bewerber, werden die übermittelten Daten zum Zwecke der Abwicklung des Beschäftigungsverhältnisses unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften gespeichert. Wird von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen kein Anstellungsvertrag mit dem Bewerber geschlossen, so werden die Bewerbungsunterlagen zwei Monate nach Bekanntgabe der Absageentscheidung automatisch gelöscht, sofern einer Löschung keine sonstigen berechtigten Interessen des für die Verarbeitung Verantwortlichen entgegenstehen. Sonstiges berechtigtes Interesse in diesem Sinne ist beispielsweise eine Beweispflicht in einem Verfahren nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG).

Przelewy do krajów trzecich / spedycja do krajów trzecich

Serwisy mogą przekazywać zgromadzone dane do innego kraju. Może to być w różnych celach, takich jak przechowywanie lub przetwarzanie. Należy pamiętać, że niektóre usługi mogą przekazywać dane poza Unię Europejską (UE) i Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) oraz kraje bez odpowiedniego poziomu ochrony danych.

Wskazówka dotycząca przekazywania danych do USA

Narzędzia firm z siedzibą w USA są zintegrowane na naszej stronie. Jeśli te narzędzia są aktywne, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane na amerykańskie serwery odpowiednich firm. Zwracamy uwagę, że USA nie jest bezpiecznym krajem trzecim w rozumieniu unijnego prawa ochrony danych. Firmy amerykańskie są zobowiązane do przekazywania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia przez Ciebie jako osobę, której dane dotyczą, działań prawnych przeciwko temu. Nie można zatem wykluczyć, że władze USA (np. służby wywiadowcze) przetwarzają, oceniają i trwale przechowują Państwa dane znajdujące się na amerykańskich serwerach w celu monitorowania. Nie mamy wpływu na te czynności przetwarzania.

Cookiepicture
Ustawienia prywatności

Aby użytkownik mógł nadal odwiedzać naszą witrynę, potrzebujemy jego zgody. Jeśli masz mniej niż 16 lat i chcesz wyrazić zgodę na udział w wolontariacie, musisz poprosić o to rodzica lub opiekuna.

W naszej witrynie internetowej używamy plików cookie i innych technologii. Niektóre z nich są niezbędne, a inne pomagają nam udoskonalać tę witrynę i poprawiać jakość korzystania z niej przez użytkowników. Dane osobowe mogą być przetwarzane (np. adresy IP), np. na potrzeby spersonalizowanych reklam i treści lub pomiaru reklam i treści. Więcej informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy dane użytkowników, można znaleźć w naszej polityce prywatności. Kliknięcie przycisku "Zgadzam się" pozwala nam przetwarzać te dane i udostępniać je podmiotom zewnętrznym (w tym w krajach trzecich) zgodnie z naszą polityką prywatności. Kliknięcie przycisku "Odmów" umożliwia korzystanie tylko z technicznie niezbędnych plików cookie. Wybór można dostosować do własnych potrzeb, klikając przycisk "Ustawienia". Użytkownik może w każdej chwili wycofać lub zmienić swój wybór w ustawieniach ochrony danych.